Opšti uslovi poslovanja

I OPŠTE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima poslovanja “FRIGO 2000 EXPORT-IMPORT DOO MLADENOVAC”- OGRANAK FRIGO NEKRETNINE Kralja Petra Prvog 204, 11400 Mladenovac, matični br. 17235389 i PIB: 101279644, upisanog u Registar posrednika pod R.br. 505, (u daljem tekstu: „Posrednik”) uređuju se opis poslova koje je posrednik dužan da obavi u zamenu za posredničku naknadu, iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i ostala pitanja međusobnih odnosa Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa (kupoprodaje, razmene i slično) ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: „Nalogodavac”).

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik Agencija za nekretnine “Frigo nekretnine” istu pokazao, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi ponovilo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika Agencije za nekretnine “Frigo nekretnine”.

Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim kupcem/zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Agencije za nekretnine “Frigo nekretnine”.

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpište Potvrdu o gledanju, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u delu II, poslednja alineja, ovih Opštih uslova poslovanja, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

II FORMIRANJE PONUDE NEPOKRETNOSTI

Posrednik formira Ponudu nepokretnosti na osnovu podataka koje je dobio od Nalogodavca-vlasnika nepokretnosti koja se prometuje, odnosno izdaje u zakup i neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

Nalogodavac- vlasnik nepokretnosti koja se prometuje odnosno izdaje u zakup pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti. Nalogodavac je obavezan da Posredniku u cilju formiranja ponude preda imovinsko-pravnu dokumentaciju o predmetnoj nepokretnosti i svoje osnovne lične podatke.

Posrednik se obavezuje da čuva sve podatke dobijene od Nalogodavca, uz zabranu prenošenja ili neovlašćenog upoznavanja sa istima od strane trećih lica.

III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: „Ugovor o posredovanju“), zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim se uređuju njihova međusobna prava i obaveze, a na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: „Zakon“) i ovih Opštih uslova poslovanja.

Radi izbegavanja svake sumnje, Evidencija o gledanju nepokretnosti potpisana od strane Nalogodavca, koja sadrži sve bitne elemente Ugovora o posredovanju u skladu sa Zakonom, ima pravno dejstvo Ugovora o posredovanju, kao saglasnost volja Posrednika i Nalogodavca, pri čemu se ovi Opšti uslovi poslovanja imaju smatrati sastavnim delom svakog ugovora, te Nalogodavac potpisivanjem Ugovora o posredovanju ili potpisivanjem Evidencije o gledanju nepokretnosti prihvata i ove Opšte uslove poslovanja.

IV OBAVEZE POSREDNIKA

Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti;
 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje eventualno prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;
 • Svakom zainteresovanom kupcu/zakupcu omogućiti gledanje nepokretnosti, sa ili bez prisustva Nalogodavca (prodavca/zakupodavca) a uz prethodni dogovor sa Nalogodavcem;
 • Obavestiti Nalogodavca (kupca/zakupca), ukoliko on to prethodno zahteva, o svakoj novoj nepokretnosti u ponudi koja odgovara kriterijumima Nalogodavca, i omogućiti mu gledanje nepokretnosti;
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja odgovarajućeg ugovora;
 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti ili sa poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju.
 • Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca, kao i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom/zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje
 • Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora)
 • Prisustvovati primopredaji nepokretnosti;
 • Obezbediti o svom trošku svu potrebnu profesionalnu stručnu pomoće preko ovlašćenog advokata, vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije;
 • Organizovati i koordinirati sve neophodne aktivnosti u vezi overe-solemnizacije Predugovora i Ugovora o kupoprodaji, kao i transfer novca preko računa kod poslovnih banaka
 • Voditi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju.

V OBAVEZE NALOGODAVCA

Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • Pružiti Posredniku informacije o svim karakteristikama nepokretnosti i njenom imovinsko-pravnom statusu;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete, zabaležbe il inerešene zahteve koji postoje na nepokretnosti;
 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju predati fotokopiju lične karte (očitanu, ukoliko je ista čipovana) ili pasoša.
 • Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavestiti o brojevima telefona i i adresi elektronske pošte koje koristi i preko kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;
 • U slučaju bilo kakve izmene svojih kontakt podataka, obavestiti Posrednika o promenama bez odlaganja;
 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme (u slučaju da je Nalogodavac prodavac ili zakupodavac);
 • Prisustvovati svakom zakazanom gledanju nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme, a ukoliko nije u mogućnosti da istom prisustvuje, dužan je Posrednika blagovremeno obavestiti o tome (u slučaju Nalogodavca kupca ili zakupca);
 • Obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;
 • Predati Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla - predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;
 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • Obavestiti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od 24 časa od trenutka nastale promene;
 • Odmah obavestiti Posrednika da je lice, koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika
 • Blagovremeno obavestiti Posrednika o svakoj promeni ili odustanku od svojih naloga;

Nalogodavac će Ugovorom o posredovanju ovlastiti Posrednika da od nadležnog javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (Upravnika stambene zgrade, Poreske uprave, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.

U slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza Nalogodavca prema Posredniku, a da je Nalogodavac nije isplatio, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora.

Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao, kako je precizirano Odeljkom VII ovih Opštih pravila.

VI EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz prerthodnog stava, za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

VII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na polovinu posredničke naknade u trenutku zaključenja Predugovora a ostatak pri zakljucenju Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Ugovora za koji je posrednik posredovao.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra i sl), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, cak i ako to nije izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na punu posredničku naknadu za posredovani pravni posao ako bračni, odnosno vanbračni partner, njegov krvni srodnik u pravoj liniji, ili pobočnoj liniji, bez obzira na stepen srodstava, kao i njegov tazbinski srodnik i svako drugo lice povezano sa licem sa kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, ili Nalogodavac zaključi posredovani pravni posao bez obaveštavanja Posrednika, u cilju izbegavanja plaćanja dugovane posredničke provizija. Povezanim licima će se, pored srodnika, smatrati i roditelji bračnog ili vanbračnog partnera, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca-zakupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pa i po prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu u slučaju raskida Predugovora ili Ugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i slično, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

VIII UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz Ugovora o posredovanju, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

IX SNIMANJE RAZGOVORA, POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

Potpisom na Ugovoru o posredovanju Nalogodavac daje saglasnost za snimanje telefonske konverzacije koju ima sa Posrednikom, u svrhu realizacije Ugovora.

Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

Sve fotografije, video zapisi, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini Posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti Posrednika.

X ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i obavezama navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

XI PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na period od dve godine.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Nalogodavac ima pravo da ugovor o posredovanju jednostrano raskine u svakom momentu , pod uslovom da predhodno izmiri sve svoje dospele obaveze prema posredniku.

U slučaju da ga je posrednik doveo u vezu sa drugom stranom i da je izvesno da ce doci do pravnog posla radi koga je posredovanje izvrseno , nalogodavac nema pravo jednostrano raskinuti ugovor i tako izbeći izmirenje svojih obaveza.

Posrednik ima pravo da ovaj ugovor jednostrano raskine u svakom momentu, u slučaju da nalogodavac ne ispunjava svoje obaveze po ovom ugovoru.

U slučaju eksluzivnog posredovanja , važiće odredbe zaključenog ekskluzivnog ugovora o posredovanju.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.

Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova psolovanja, prestaju da važe odredbe ranijih Opštih uslova poslovanja sa Cenovnikom.

CENOVNIK POSREDNIČKIH I DODATNIH USLUGA

Primenjuje se na opredljivanje posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina

1.)KUPOPRODAJA (provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene ili od poslednje oglašene cene)

Cena usluge posredovanja određuje se na sledeći način:

PRODAJA (provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine, naplaćuje se od prodavca)

Kada je Prodavac nepokretnosti Nalogodavac u poslu posredovanja u kome Agencija posreduje, osnovni iznos provizije je 2% od dogovorene cene.

Iznos posredničke provizije u svakom slučaju ne može biti niži od 500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate

U slučaju da Prodavac kao Nalogodavac ne prijavi Posredniku kupoprodaju nepokretnosti, odnosno pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bez znanja Posrednika, biće dužan da plati pun iznos posredničke provizije u iznosu od 2 % od poslednje oglasne cene, odnosno one cene koja je utvrđena u Ugovoru o posredovanju, odnosno u Evidenciji o gledanju nepokretnosti sa kupcem, tako da istom ne može biti odobren popust.

KUPOVINA (provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine, naplaćuje se od kupca)

Kada je Kupac nepokretnosti Nalogodavac u poslu posredovanja u kome Agencija posreduje, osnovni iznos provizije je 2% od dogovorene cene .

Iznos posredničke provizije u svakom slučaju ne može biti niži od 500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.

U slučaju da Kupac kao Nalogodavac, kojem je Posrednik omogućio razgledanje nepokretnosti, ne prijavi Posredniku kupoprodaju nepokretnosti, odnosno on ili lica povezana sa njim u smislu Odeljka VII Opštih uslova poslovanja pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bez znanja Posrednika, biće dužan da plati pun iznos posredničke provizije u iznosu od 2 % od poslednje oglasne cene, odnosno one cene koja je zapisana u Ugovoru o posredovanju, odnosno u Evidenciji o gledanju nepokretnosti sa kupcem, tako da istom ne može biti odobren popust.

U slučaju potrebe dokazivanja iznosa oglasne cene nepokretnosti, Posrednik će nadležnom organu dostaviti ispravu u kojoj je navedena cena ili bilo koje štampano ili elektronsko izdanje oglašivača na kojem je izašao oglas sa predmetnom cenom.

2.) RAZMENA (provizija se računa od svake strane u razmeni)

 • 2% (procenat se računa od tržišne vrednosti nepokretnosti koju je stranka stekla razmenom)

3.) ZAKUP

Zakupodavac (provizija se naplaćuje od zakupodavca)

Procenat od mesečne zakupnine:

 • 50% (minimalan iznos u vrednosti od 50,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
 • Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:75%
 • Za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i više: 100%

Zakupac (provizija se naplaćuje od zakupca)

Procenat od mesečne zakupnine:

 • 50% (minimalan iznos u vrednosti od 50,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
 • Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:75%
 • Za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i više: 100%

PDV (porez na dodatu vrednost 20%) nije uračunat u cenu

Agencija za nekretnine FRIGO NEKRETNINE, Kralja Petra Prvog 204, 11400 Mladenovac, redni broj u Registru posrednika: 505